empirical setting - Swedish translation – Linguee

Videoklipp med Jeremy PAXMAN outlines the plans for casinos & super casinos. The Govt is determined Las Vegas style gambling is coming to the UK, even.
Seamless pattern with green outline gamer icons on blue background - Stockvektorer från det största. The concept of gambling addiction and dependence.
Problem gambling is a recognised mental disorder and a significant public. contributions from leading clinicians working in the field to provide an outline of the.

Play >>>

403 Forbidden

Gambling addiction The committee's report includes a summarised account of the. need to outline an alternative model for the future regulation of the gambling.
Seamless pattern with green outline gamer icons on blue background - Stockvektorer från det största. The concept of gambling addiction and dependence.
The positive is that they do show more of the outline of the team logo which.. an easy way to lose all your stuff because of gambling addiction.
Motivation and involvement as risk factors for problem gambling 65... Outline. Following this Introduction, the review consists of four overview sections:.

Play here >>>

Video

Problem Gambling: No One Wins

Play online >>>

Į.k.195008119; Filaretų g. 3, Vilnius - Svečių knyga

empirical setting - Swedish translation – Linguee

Hint: You are using a very old version IE 6.
If Linguee feels slow, please install a new version of Internet Explorer or Firefox.
The report prepared for the Swedish Presidency in 200972 mentions that although some research suggests the existence of a positive link between accessibility and gambling addiction, the avail ab l e empirical d a ta do not always confirm this.
I den rapport som sammanställdes inför det svenska ordförandeskapet 200972 nämns att även om viss forskning tyder på ett positivt samband mellan åtkomlighet och spelberoende bekräftas detta samband inte alltid a v tillg än gli ga empiriska da ta.
A large body of research, theoreti ca l gambling addiction outline, empirical a n d practical business experience have established a clear connection between entrepreneurship and growth 2.
Omfattande forskning oc h teore tis k, empirisk oc h p rakti sk erfarenhet från näringslivet visar att det finns en tydlig koppling mellan företagande och tillväxt 2.
Slutligen anser sökandena att kommissionens retroaktiva tilllämpning a v 2006 best on gambling addiction rikt linjer för beräkning av böter som döms ut enligt artikel 23.
Det föreslagna projektet avser a tt läg ga ti ll empiriska da ta fö r at t förbättra vår gambling addiction help för ädelgasnätets resultat och hjälpa till att förstå dess starka och svaga sidor, i synnerhet hur ädelgasdetektionen samspelar med tekniken inom andra internationella övervakningssystem IMS och beräkningar av atmosfärisk transport.
Även när det gäller isolerade effekter av migration och rörlighet på löner och arbetslö s het har al la empiriska st ud ier visa t att lokala arbetstagares löner och sysselsättning påverkats i mycket liten utsträckning.
Finally, the notifying party submits that the Commission should have asked f o r empirical d a ta on the extent to which customers have in the past reduced their viscose and lyocell consumption in response to non-transitory relative price differentials between viscose and lyocell and other fibres.
Slutligen hävdar den anmälande parten att kommissionen b or de ha be gä rt empiriska da ta rö rande i vilken utsträckning kunderna i det förgångna minskat viskos- och lyocellkonsumtionen på grund av bestående relativa förändringar i prisskillnaderna mellan viskos och lyocell och andra fibrer.
Following its communication of 23 February 1994 on immigration and asylum policy 2the Commission had requested University College London to carry out a study analysing in detail all the information collected by the institutions relating to international migration in Europe, with a view to identifying shortcomings, suggesting the best means to remedy these shortcomings and outlining the options open to the Commission to attain that end, including t h e setting u p of a new body.
Här kan erinras om att kommissionen den 23 februari 1994 lade fram ett meddelande om invandring och asylpolitik 2 och därefter gav University College London i uppdrag att dels göra en ingående analys av alla systematiska uppgifter som insamlats inom institutionerna när det gäller internationell migration för att identifiera brister i dessa, dels att föreslå de bästa medlen för att avhjälpa dessa brister och att fastställa vilka alternativ som stod kommissionen till buds för att nå målet, däribland inrättandet av e tt nytt or gan.
Empirical d a ta on the impact of the different options for this proposal was collected by a further external study finalised in January 201112as well as a survey of European companies launched via the European Business Test Panel EBTP the results of which were published in August 201013.
Empiriska upp gif ter om k onsekvenserna av of gambling addiction olika alternativ som beaktades för detta förslag samlades in genom en ytterligare extern undersökning som slutfördes i januari 201112samt genom en enkät bland europeiska företag som genomfördes via testpanelen för det europeiska näringslivet European Business Test Panel och vars resultat offentliggjordes i augusti 201013.
Syftet var främst att lägga fram kommissionens analys av resultaten av s in i ngå en de empiriska un de rsö knin g av Mastercards Europatäckande förmedlingsavgifter och regeln om att alla kort ska godtas 2 sedan den 24 september 2003 och att uppmana Mastercard att avskaffa förmedlingsavgifterna inom Europa och att begränsa räckvidden för den ovan nämnda regeln om korts godtagande.
The documentation shall provide a detailed outline of the theory, assumptions, and mathematical a n d empirical b a sis underlying the internal model.
Dokumentationen skall ge en detaljerad översikt över den teori, de antaganden och den mat em atis ka och empiriska gru nd som lett fram till den interna modellens utformning.
Ther e i s empirical e v idence from the United Kingdom to suggest that where there is an effective promotional campaign, bringing about increased awareness of careers in the shipping industry, there are sufficient numbers of young people applying for the training positions offered.
D et fin ns empiriska be vis fr ån S torbritannien för att effektiva kampanjer och ökad medvetenhet om karriärmöjligheterna inom sjöfartsnäringen leder till ett tillräckligt antal unga sökande till de utbildningsplatser som erbjuds.
Förvånande är också påståendena om att köpkraftspariteten grundar sig på bilaterala avtal med de olika nationella statistiska myndigheterna, då det är upp en bart att d en empiriska as pe kt som ä r viktigast för att dessa indikatorer skall kunna anses vara trovärdiga, är just att de utarbetas utifrån unika kriterier.
Ther e i s empirical d a ta indicating that the measures taken by the EC so far 19 have substantially enhanced but have not yet completed the functioning of the internal insurance market 20.
Det finns fakta s om talar för att de åtgärder som EG hittills vidtagit 19 på ett påtagligt sätt har förbättrat men ännu inte fulländat den inre försäkringsmarknadens funktion 20.
The Italian authorities have not had any similar guarantee schemes in operation in the past, and consequently do not possess any reliable historica l o r empirical d alternative poker machine gambling addictions recap ta on e.
De italienska myndigheterna har inte tidigare genomfört garantiordningar av det aktuella slaget och förfogar därför inte ö ver några upp gift er el ler erfarenheter frå n ti digare ordningar som till exempel om eventuella tendenser till uteblivna betalningar inom sektorn, eventuella inkomster för ordningen och de faktiska administrativa kostnaderna för ordningen som de italienska myndigheterna skulle kunna använda för att påvisa att ordningen är självfinansierande.
Finally, by gambling addiction outline institutes with different theoretical a n d empirical b a ckgrounds, the EFN will contribute to reaching a common understanding on key economic issues of concern for the proper functioning of EMU.
Slutligen kommer EFN genom att kombinera institut med olik a teore tis k och empirisk bak gr und att bidra till en gemensam förståelse för centrala frågor som är avgörande för att EMU ska kunna fungera väl.
Empirical r e search confirms that opening markets to competition not only has a positive effect on productivity and growth, but also on employment.
Empirisk fo rsk nin g vis ar att öppnande av marknader för konkurrens inte bara har positiv effekt på produktiviteten och tillväxten, utan också på sysselsättningen.
Given the deadlines established in the Act on Accession of 2003 for the preparation of this report the period studied is necessarily too short8 to have more exten si v e empirical e v idence on the impact of accession on the acquisition of agricultural land by foreigners.
På grund av tidsfristen i anslutningsfördraget från 2003 för utarbetandet av denna gambling addiction outline har den tidsperiod som studerats varit alltför kort för att kunna frambringa någon m er om fat tan de empirisk be vis nin g rö rande inverkningarna av anslutningen på utlänningars förvärv av jordbruksmark8.
In order to ensure uniform conditions for the implementation of this Decision, implementing powers should be conferred on the Commission to adopt implementing acts in relation to: the procedures for the coordination, the exchange of information and the mutual consultation on preparedness and response planning; the adoption of a list of communicable diseases subject to the network of epidemiological surveillance and the procedures for the operation of such a network; t h e setting u p and termination of ad hoc monitoring networks and the procedures for the operation of such networks; the adoption of case definitions for serious cross-border threats to health; the procedures for the operation of the Early Warning and Response System; the procedures for the coordination of the responses of the Member States; the recognition of situations of emergency at Union level or of pre-pandemic situations with respect to human influenza at Union level.
För att säkerställa enhetliga villkor vid genomförandet av detta beslut bör kommissionen ges genomförandebefogenheter för att anta genomförandeakter om förfarandena för samordning av, informationsutbyte om och ömsesidigt samråd om beredskaps- och insatsplaneringen, om antagande av en förteckning över smittsamma sjukdomar som omfattas av nätverket för epidemiologisk övervakning och förfarandena för verksamheten inom nätverket, om inrättande och upplösande av tillfälliga övervakningsnätverk och förfarandena för verksamheten inom sådana nätverk, om antagande av falldefinitioner för allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa, om förfarandena för verksamheten inom systemet för tidig varning och reaktion, om förfarandena för samordning av medlemsstaternas insatser samt om fastställande av nödsituationer på unionsnivå eller prepandemiska situationer med avseende på mänsklig influensa på unionsnivå.
In accordance with Article 5 1 of the specific programme, the Commission of the European Communities referred to as the Commission has adopted on 9 December 2002 a work programme gambling addiction outline referred to as the work progra mm e setting o u t in greater detail the objectives and scientific and technological priorities of the specific programme, and the timetable for implementation.
I enlighet med artikel 5.
Whilst t h e setting u p las vegas gambling addiction stories a European Monitoring Centre is not planned, the Commission is confident that these various measures are indications that there is, at a European level, growing concern with the plight of school drop-outs and early school leavers and that there continue to be encouraging developments in this field  both for the improvement of statistics available through the European Statistical System and for the enhancement of Community actions to aid this group of young people.
Det planeras inte något europeiskt övervakningscentrum, men kommissionen är övertygad om att dessa olika åtgärder är tecken på att man på europeisk nivå är alltmer bekymrad över situationen för personer som hoppat av skolan eller lämnat den i förtid, och att det sker en positiv utveckling på detta område  såväl för att förbättra statistiken genom det europeiska statistiska systemet som för att främja gemenskapens initiativ för att hjälpa denna grupp av unga människor.
This plan focuses on: legislation regarding the development, implementation and enforcement of precise, binding and clearly identifiable safety legislation and standards used in Ukraine for the approval and oversight of organisations, aircraft and personnel; the resources of the State Aviation Administration containing personnel qualifications and training to ensure that the number, qualifications and experience of the staff, including initial and recurrent training, is adequate to handle the workload involved with the safety oversight of operators, aircraft and personnel in Ukraine; and finally oversight of continued airworthiness and maintenance of airc ra f t setting o u t how the competent authorities of Ukraine guarantee that continuing airworthiness of aircraft under gambling addiction outline regulatory responsibility is ensured, and that aircraft are maintained in accordance with approved maintenance programmes, which are periodically reviewed.
Planen har följande tyngdpunkter: Lagstiftning om utveckling, genomförande och efterlevnad av exakta, bindande och klart identifierbara säkerhetsbestämmelser och normer i Ukraina för godkännande och övervakning av organisationer, luftfartyg och personal, den statliga luftfartsmyndighetens resurser, omfattande personalkvalifikationer och utbildning för att garantera att personalen till antal och vad gäller kvalifikationer och erfarenhet inbegripet utbildning och fortbildning är lämpad att hantera de uppgifter som uppkommer i samband med säkerhetstillsyn över operatörer, luftfartyg och personal i Ukraina; samt slutligen tillsyn öv er luftfartygens löpande luftvärdighet och underhåll, med en redogörelse för hur Ukrainas behöriga myndigheter garanterar att luftvärdigheten för de luftfartyg för vilka de har rättsligt ansvar säkerställs och att luftfartygen underhålls i enlighet med godkända underhållsprogram som regelbundet ses över.
Most frequent English dictionary requests:,,,Most frequent Swedish dictionary requests:,,.

Agressor

18 Comments

 1. Komplett katalog SONIC I TWILIGHT ZONE spelas Gratis 100% spel av SONIC I TWILIGHT ZONE.. SONIC I TWILIGHT ZONE - Online Spel - Onlinespels.com.

 2. Du kan spela de bästa online- kasinospelen i dessa kasinon, till exempel roulett,. New.Akwesasne Mohawk Casino Resort is the place to be for entertainment in.

 3. 7 072 gillar · 286 pratar om detta. Gluten Free Games is your only source for 100% gluten-free entertainment on your mobile.... Well kids lesson learned on why you don't submit important work with sleep! Update is ready and fixes the.

 4. In blackjack depending on the table rules, it can be less than 1%. Here are some basic blackjack rules. Blackjack is played with a standard.

 5. Luffarschack 1 · Luffarschack 2 · Ping Pong · Reaktionstest · Rysk Roulette · Saga. Alfapet · Betapet · BannerZap · Blip · Coolegames · Excite · Flasharcade. Spelkväll.nu · Sudoku 1 · Sudoku 2 · Super Mario · Tetris · Tävlingar · Zylom.

 6. The Game Awards är en årlig spelceremoni skapad av journalisten Geoff. Firewatch; Troy Baker as Sam Drake, Uncharted 4: A Thief's End. Red Dead Redemption 2 (Rockstar Games); The Legend of Zelda:.. Video Play.

 7. 1911 fick Las Vegas stadsprivilegier och 1920 öppnades det första casinot, Northern... 2016 äppnade Beer Park by Budweiser, Las Vegas första takbar... Paradise Falls är ett lekområde med rutschkanor och en stor hink som tippar över.

 8. Lugna, alla bingosajter presenteras här som Wink Bingo och Tasty. att gå ERPLY har PayPal beslutat att filial ut i den mobila app marknaden.

 9. 13. 5 MARKET OVERVIEW. 14. OVERVIEW OF THE ONLINE GAMING MARKET. 14. THE GLOBAL LAND BASED AND ONLINE. GAMBLING.

 10. Denna pin hittades av MotorCity Casino Hotel. Hitta (och spara!). MotorCity Casino Hotel Sparad i Sound Board. Fler som den här. Bret Michaels 2014.

 11. Basic strategy is used as a foundation for card counting, but is also used by. If the dealer has a natural 21 (blackjack), the player's bet still loses in its entirety.

 12. Linebacker Sean Lee suffered a concussion against the Saints.. end left Monday night's game with a left knee injury.discount football jerseys.

 13. ATP/WTA Live is the official Live Scoring App from the ATP World Tour and WTA. Follow your favourite professional tennis players and tournaments in real-time.

 14. Gratisspel, free online casino bonuses no deposit. Bet365 Bingo bonus code was reviewed in 2016 by NEXTbonuscodes.com and received a 4.5 / 5 rating.

 15. Upon launch, broadband Internet users in the Nordic countries can subscribe to Netflix and instantly watch a wide array of Hollywood, local and global TV shows.

 16. As being a layman, with absolute basically no knowledge on legal things,.. Most recently, a new type for divorce attorney has did start to appear in Florida.

 17. Japanese YuGiOh Card「Blue-Eyes White Dragon LB-01(Ultra Rare Foil. Spara Läs mer på. Japanese YuGiOh GB1 Game Boy Promo Card「SEIYARYU 聖夜竜」. Spara Läs mer på.. Yu-Gi-Oh Game Online « - Duelo. Spara Läs mer på.

 18. roulette-la-partage/1727">Roulette La. with less system bets This roulette is a direct response to the massive... gratis, giochi roulette machine gratis, doubledown casino online hack tool.

Add camments

. *